Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
» Giới thiệu trung tâm Đăng ngày 31/07/2012

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Thuận

 
 • Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; trực thuộc Sở Công Thương Bình Thuận.

 

 • Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở Công Thương trình UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

 

 • Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác xúc tiến thương mại của tỉnh, đề xuất Giám đốc Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 • Giúp Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh có liên quan để phổ biến các cơ chế, chính sách của Nhà nước và UBND tỉnh về lĩnh vực thương mại và các thông tin kinh tế liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại như: thông tin thị trường, sản phẩm hàng hóa, giá cả thị trường, khách hàng, cơ hội giao thương… cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất trong và ngoài tỉnh.

 

 • Giúp Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cá nhân có chức năng và khả năng tổ chức hội chợ để tiến hành tổ chức và tham gia các hội chợ - triển lãm thương mại ở tỉnh, trong nước và nước ngoài; tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm xuất, nhập khẩu, các sản phẩm lợi thế của tỉnh.

 

 • Giúp Sở Công Thương xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng thương mại điện tử; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

 

 • Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thuộc lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu; tổ chức các hội thảo chuyên đề; tổ chức các đoàn của các nhà sản xuất, các doanh nghiệp đi tham quan, học tập, nghiên cứu thị trường, dự hội thảo, tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài.

 

 • Tổ chức, nghiên cứu thị trường, thực hiện các dịch vụ cung ứng thông tin, tư vấn và môi giới thương mại; quảng cáo, tư vấn, hỗ trợ xúc tiến đầu tư liên quan đến hoạt động thương mại theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước như: Lập thủ tục mở chi nhánh hoặc văn phòng đại điện ở tỉnh, trong nước và nước ngoài, thủ tục xuất nhập khẩu; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư ở tỉnh, trong nước và nước ngoài; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các ấn phẩm phục vụ công tác quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp của Tỉnh.

 

 • Tham mưu cho Giám đốc Sở Công thương tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đến Bình Thuận để tìm hiểu môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư và các nội dung khác thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

 

 • Thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND Tỉnh.

 

 • Được phép thu các khoản phí, lệ phí về dịch vụ tư vấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.
 
Các bài viết khác cùng danh mục

Về đầu trang